KVKK Aydınlatma Metni

TFD KVKK Onayı

Toplumsal Fayda Derneği (TFD) olarak her türlü etkinlik ve faaliyetlerimiz sırasında elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla TFD tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yeşilce Mah. Emirşah Sok. N:21 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Toplumsal Fayda Derneği (“TFD”) tarafından hazırlanmıştır.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel veriler direkt gerçek kişilerden toplanmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kanunda özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

TFD tarafından farklı platformlarda gerçekleştirilen eğitim programları, dijital etkinlikler dahil, TFD tüzüğüne uygun faaliyetler sırasında katılımınızın sağlanması ve kayıt altına alınması amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, COVID-19 Aşı ve/veya PCR testi sonucu, video kaydı) eğitim katılım listesi (otomatik olmayan yöntem) üzerinden TFD tarafından sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ile eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması amaçlarıyla ya da gönüllülük gibi TFD faaliyetlerinin iletişimi sırasında Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “açık rıza” hukuki dayanağıyla işlenecektir; aynı amaçlarla tedarikçilerimize, bağışçılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır; ayrıca katılımlarımız arasındaki iletişimin ve işbirliğinin sağlanması maksadıyla ad-soyad ve iletişim bilgileriniz programa katılan diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre yazılı olarak TFD

e-posta adresi info@toplumsalfayda.org a  yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen startlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için info@toplumsalfayda.org adresinden Veri sorumlusu Toplumsal Fayda Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, info@toplumsalfayda.org adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir. Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için info@toplumsalfayda.org adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Toplumsal Fayda Derneği’ne burada vereceğim kişisel verilerimi tamamen özgür irademle herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiğimi, iş burada belirtilen kişisel verilerimin Toplumsal Fayda Derneği ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, Avrupa Komisyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi sözleşme makamlarına iletilmesine, gerekli olduğu kadarıyla seyahat acentesi, kargo şirketi ve araştırma şirketleriyle paylaşılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.